[5:4] 1024x819 [5:4]
Ai no Kemono yo, Kami no Okite wallpaper, 1024x819, 5:4