[5:4] 1024x819 [5:4]
Ai ga Kami wo Korosu Toki wallpaper, 1024x819, 5:4 Ai ga Kami wo Korosu Toki wallpaper, 1024x819, 5:4

[16:10] 1280x800 [16:10]
Ai ga Kami wo Korosu Toki wallpaper, 1280x800, 16:10

[4:3] 1280x960 [4:3]
Ai ga Kami wo Korosu Toki wallpaper, 1280x960, 4:3