[16:9] 1280x720 [16:9]
Ai dano Koi dano wallpaper, 1280x720, 16:9

[16:10] 1280x800 [16:10]
Ai dano Koi dano wallpaper, 1280x800, 16:10

[5:4] 1920x1536 [5:4]
Ai dano Koi dano wallpaper, 1920x1536, 5:4